Day2(11/24) Judge

テクニックジャッジ

 • Kazuki Okada
 • Takuma Yamamoto
 • Mark Yoshi Mikamoto

パフォーマンスジャッジ

 • Kazuki Hayashi
 • Yo
 • Kenichi Nakamura

Day3(11/25) Judge

テクニックジャッジ

 • Kazuki Okada
 • Takuma Yamamoto
 • Mark Yoshi Mikamoto

パフォーマンスジャッジ

 • Hayato Watanabe
 • Tomohiro Kobayashi
 • Kenichi Nakamura