VIDEO

2009 44CLASH

1A Divison


 • 1A Div 1st:
  Jensen Kimmitt

 • 1A Div 2nd:
  Hiroyuki Suzuki

 • 1A Div 3rd:
  Kengo Kido

 • 1A Div 4th:
  Takahiro Iizuka

 • 1A Div 5th:
  Shinya Kido

 • 1A Div Guest:
  John Huber

 • 1A Div Guest:
  John Ando

2A Divison


 • 2A Div 1st:
  Shinji Saito

 • 2A Div 2nd:
  Shu Takada

 • 2A Div 3rd:
  Atsushi Yamada

 • 2A Div 4th:
  Koichiro Ueta

 • 2A Div 5th:
  Patrick Mitchell

X Divison


 • X Div 1st:
  Takeshi Matsuura

 • X Div 2nd:
  Tsubasa Onishi

 • X Div 3rd:
  Naoto Okada

 • X Div 4th:
  Kentaro Kimura

 • X Div 5th:
  Daijiro Akatsuka

 • X Div Guest:
  Shimpson Wong

Battle Tournament (Final Round)


 • Kenji Eto VS
  Takeshi Matsuura

Battle Tournament (Semi Final Round)


 • Kenji Eto VS
  Kentaro Kimura

 • Takehi Matsuura VS
  Taiichiro Higashi

Battle Tournament (Second Round)


 • Kentaro Kimura VS
  Futoshi Maruyama

 • Kenji Eto VS
  Takahiko Hasegawa

 • Takeshi Matsuura VS
  Ryosuke Iwasawa

 • Jun Taniguchi VS
  Taiichiro Higashi

Battle Tournament (First Round)


 • Kentaro Kimura VS
  Makita Christopher

 • Shu Takada VS
  Futoshi Maruyama

 • Takahiko Hasegawa VS
  Hiroyasu Ishihara

 • Kenji Eto VS
  Kengo Kido

 • Takeshi Matsuura VS
  Daijiro Akatsuka

 • Ryosuke Iwasawa VS
  Johji Takamatsu

 • Jun Taniguchi VS
  Atsushi Yamada

 • Tsubasa Onishi VS
  Taiichiro Higashi

2008 44CLASH


 • 1A Div 1st:
  Shinya Kido

 • 1A Div 2nd:
  Keita Kido

 • 1A Div 3rd:
  Takahiro Iizuka

 • 1A Div Guest:
  Hidemasa Semba

 • 1A Div Guest:
  Johji Takamatsu

 • 2A Div 1st:
  Shinji Saito

 • 2A Div 2nd:
  Atsushi Yamada

 • 2A Div 3rd:
  Yasushi Furukawa

 • 2A Div Guest:
  John Ando

 • 2A Div Guest:
  Shota Aizawa

 • 2A Div Special Prize:
  Shu Takada

 • X Div 1st:
  Kentaro Kimura

 • X Div 2nd:
  Rei Iwakura

 • X Div 3rd:
  Naoto Okada